Có 1 kết quả:

Zhāng Dà qiān

1/1

Từ điển Trung-Anh

Chang Dai-chien or Zhang Daqian (1899-1983), one of the greatest Chinese artists of the 20th century