Có 1 kết quả:

Zhāng Xué yǒu

1/1

Từ điển Trung-Anh

Jacky Cheung or Hok Yau Jacky (1961-), cantopop and film star