Có 1 kết quả:

Zhāng Yí níng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Zhang Yining (1981-), PRC female table tennis player and Olympic gold medalist