Có 1 kết quả:

Zhāng Huì mèi

1/1

Từ điển Trung-Anh

A-Mei, aka Gulilai Amit (1972-), aboriginal Taiwanese pop singer