Có 1 kết quả:

Zhāng Chéng zé

1/1

Từ điển Trung-Anh

Jang Seong-taek or Chang Sŏngt'aek (1946-2013), brother-in-law of Kim Jong-il 金正日[Jin1 Zheng4 ri4], uncle and regent of Kim Jong-un 金正恩[Jin1 Zheng4 en1]