Có 1 kết quả:

zhāng huáng

1/1

zhāng huáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) alarmed
(2) flustered