Có 1 kết quả:

zhāng huáng shī cuò

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) panic-stricken (idiom)
(2) to be in a flustered state
(3) also written 張惶失措|张惶失措[zhang1 huang2 shi1 cuo4]