Có 1 kết quả:

zhāng mù

1/1

zhāng mù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to open one's eyes wide