Có 1 kết quả:

Zhāng Ruò xū

1/1

Zhāng Ruò xū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Zhang Ruoxu (c. 660-720), Tang dynasty poet, author of yuefu poem River on a spring night 春江花月夜