Có 1 kết quả:

Zhāng Wén tiān

1/1

Từ điển Trung-Anh

Zhang Wentian (1900-1976), CCP party leader and theorist