Có 1 kết quả:

xián yuè chuāng

1/1

xián yuè chuāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a narrow slit window
(2) a lunette