Có 1 kết quả:

hú cháng cān shù

1/1

Từ điển Trung-Anh

parametrization by arc length (of a space curve)