Có 1 kết quả:

wān dào chāo chē

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to overtake on a bend (driving)
(2) (fig.) taking opportunity of tight corners to make swift progress (economy etc)