Có 1 kết quả:

ruò mài ㄖㄨㄛˋ ㄇㄞˋ

1/1

Từ điển phổ thông

mạch yếu, mạch kém

Từ điển Trung-Anh

weak pulse