Có 1 kết quả:

ruò mài

1/1

ruò mài

giản thể

Từ điển phổ thông

mạch yếu, mạch kém

Từ điển Trung-Anh

weak pulse