Có 1 kết quả:

zhāng lì

1/1

zhāng lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

tension