Có 1 kết quả:

zhāng huáng

1/1

zhāng huáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 張皇|张皇[zhang1 huang2]