Có 1 kết quả:

Zhāng yì zhī

1/1

Zhāng yì zhī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Zhang Yizhi (-705), Tang dynasty politician and favorite of Empress Wu Zetian 武則天|武则天[Wu3 Ze2 tian1]