Có 1 kết quả:

Zhāng Ruò xū ㄓㄤ ㄖㄨㄛˋ ㄒㄩ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Zhang Ruoxu (c. 660-720), Tang dynasty poet, author of yuefu poem River on a spring night 春江花月夜