Có 1 kết quả:

Zhāng Yìn huán ㄓㄤ ㄧㄣˋ ㄏㄨㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Zhang Yinhuan (1837-1900), late Qing politician and senior Chinese diplomat