Có 1 kết quả:

zhāng tiē

1/1

zhāng tiē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to post (a notice)
(2) to advertise