Có 1 kết quả:

zhāng liàng

1/1

zhāng liàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

tensor (math.)