Có 1 kết quả:

qiǎng rén suǒ nán

1/1

Từ điển Trung-Anh

to force someone to do something