Có 1 kết quả:

qiáng guāng

1/1

qiáng guāng

phồn thể

Từ điển phổ thông

sáng chói, sáng loá