Có 1 kết quả:

qiáng jiàng shǒu xià wú ruò bīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

there are no poor soldiers under a good general (idiom)