Có 1 kết quả:

qiáng yǒu lì

1/1

qiáng yǒu lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) strong
(2) forceful