Có 1 kết quả:

qiáng liáng

1/1

qiáng liáng

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. mạnh mẽ, quyền lực
2. hung bạo, ngang ngược, tàn nhẫn

Từ điển Trung-Anh

(1) ruffian
(2) bully

Một số bài thơ có sử dụng