Có 1 kết quả:

qiáng yìng pài

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) hardline faction
(2) hawks