Có 1 kết quả:

dàn jìn liáng jué

1/1

Từ điển Trung-Anh

out of ammunition and no food left (idiom); in desperate straits