Có 1 kết quả:

tán huáng diàn quān

1/1

Từ điển Trung-Anh

spring washer