Có 1 kết quả:

qiǎng mǎi qiǎng mài

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to force sb to buy or sell
(2) to trade using coercion