Có 1 kết quả:

qiáng lìng

1/1

qiáng lìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to order by force
(2) peremptory