Có 1 kết quả:

qiáng rěn bēi tòng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to try hard to suppress one's grief (idiom)