Có 1 kết quả:

qiáng liè fǎn duì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to oppose strongly
(2) violently opposed to