Có 1 kết quả:

qiáng yìng lì chǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

tough position