Có 1 kết quả:

qiáng shēn

1/1

qiáng shēn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to strengthen one's body
(2) to keep fit
(3) to build up one's health (through exercise, nutrition etc)