Có 1 kết quả:

qiǎng pò láo dòng

1/1

Từ điển Trung-Anh

forced labor (as punishment in criminal case)