Có 1 kết quả:

qiǎng pò guān niàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) compelling notion
(2) obsession