Có 1 kết quả:

qiáng xiàng

1/1

qiáng xiàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) key strength
(2) strong suit
(3) specialty