Có 1 kết quả:

tán lì

1/1

tán lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) elasticity
(2) elastic force
(3) spring
(4) rebound
(5) bounce