Có 1 kết quả:

tán zhǐ yī huī jiān

1/1

Từ điển Trung-Anh

in a flash (idiom)