Có 1 kết quả:

tán huáng dāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) flick knife
(2) switchblade
(3) spring-loaded knife