Có 1 kết quả:

tán huáng mén ㄊㄢˊ ㄏㄨㄤˊ ㄇㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

swing door