Có 1 kết quả:

dàn yào bǔ jǐ zhàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

ammunition depot