Có 1 kết quả:

Mí tuó xiāng

1/1

Mí tuó xiāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Mituo or Mito township in Kaohsiung county 高雄縣|高雄县[Gao1 xiong2 xian4], southwest Taiwan