Có 1 kết quả:

wān yuè xíng tòu jìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

meniscus lens