Có 1 kết quả:

wān yāo

1/1

wān yāo

phồn thể

Từ điển phổ thông

cúi lưng, cúi xuống

Từ điển Trung-Anh

to stoop