Có 1 kết quả:

guī shǔ gǎn

1/1

guī shǔ gǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

sense of belonging