Có 1 kết quả:

guī lǒng

1/1

guī lǒng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to gather
(2) to rake together
(3) to pile up