Có 1 kết quả:

guī chéng

1/1

guī chéng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) return trip
(2) homeward journey